Zgłaszanie streszczeń

1. Informacje ogólne

 • Streszczenie musi być zgłoszone w języku polskim.
 • Tytuł należy podać w języku polskim i angielskim (bez skrótów).
 • Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem formularza streszczeń zamieszczonego na stronie internetowej www.ceem2017.pl.
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń został wydłużony do 15.09.2017 roku.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez niezależnych recenzentów. W związku z tym prosimy nie zamieszczać w treści danych kliniki, które mogłyby umożliwić zidentyfikowanie autorów pracy.
 • Powiadomienie autorów o kwalifikacji pracy do 30.09.2017 roku.
 • Warunkiem wygłoszenia pracy jest rejestracja udziału w Kongresie oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

2. Kategorie tematyczne streszczeń

Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie.

Planowane sesje tematyczne będą ukierunkowane na następujące obszary medycyny ratunkowej:

- Forum menadżerów ochrony zdrowia – społeczne, zdrowotne, finansowe i polityczne aspekty medycyny ratunkowej oraz oddziałów medycyny ratunkowej

- Nowe wyzwania w medycynie ratunkowej: wczesna intensywna terapia w medycynie ratunkowej, medycyna ratunkowa wieku dziecięcego i wieku podeszłego, chirurgia ratunkowa i chirurgia pola walki, medycyna ratunkowa w warunkach ekstremalnych (medycyna górska, medycyna sportowa, ratownictwo morskie, medycyna podróży)

- Postępy w procedurach klinicznych medycyny ratunkowej (USG, POC, hipotermia, ECMO, HBO)

- Zagrożenia życia i zdrowia w praktyce klinicznej oddziałów ratunkowych (następstwa urazów, zagrożenia krążeniowo-oddechowe, neurologiczne i środowiskowe)

- Medycyna ratunkowa na świecie

- Etyka, prawo i psychologia w praktyce medycyny ratunkowej

- Nowe wyzwania w medycynie ratunkowej w dobie zagrożeń terrorystycznych i katastrof

- Edukacja, badania naukowe i publikacje – ich rola i możliwości w medycynie ratunkowej

- Forum młodych lekarzy i rezydentów – budowanie kariery zawodowej i naukowej w medycynie ratunkowej

- Forum Ordynatorów Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – przyjazne i bezpieczne środowisko pracy dla lekarzy medycyny ratunkowej, nowoczesna i racjonalna organizacja SOR

- Forum studentów medycyny

- Forum pielęgniarek i ratowników medycznych

- Wsparcie przemysłu farmaceutycznego i medycznego dla medycyny ratunkowej mające na celu podnoszenie jakości opieki zdrowotnej i komfortu pracy personelu medycznego

3. Układ streszczenia

Streszczenie musi zawierać:

 • tytuł w języku polskim i angielskim (bez skrótów),
 • imiona i nazwiska wszystkich autorów,
 • nazwę instytucji oraz miejscowość,
 • treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski.
 • Nie należy załączać rysunków, tabel, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie ani piśmiennictwa.

Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 2500 znaków ze spacjami.

Uwaga! Streszczenia niespełniające powyższych kryteriów oraz omówionych wyżej wymogów dotyczących ich przygotowania nie będą honorowane.